fbpx

ERAMUS + 2017

ȘCOALA POSTLICEALĂ ,,SFÂNTUL ȘTEFAN”

ANUNȚ DE SELECȚIE

A PARTICIPANȚILOR LA STAGIUL DE FORMARE

„CALITATE EUROPEANĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A VIITORILOR ASISTENȚI MEDICALI”

proiect nr. 2017-1-RO01-KA102-035948

Școala Postliceală Ecologică „Sfântul Ștefan” Craiova, selectează elevi în vederea constituirii grupului țintă pentru proiectul „Calitate europeană în formarea profesională a viitorilor asistenți medciali”, nr. 2017-1-RO01-KA102-035948. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +, acțiunea cheie 1.

Grup țintă: elevi înscriși în anii II și III, specializarea Asistent Medical Generalist în anul școlar 2017-2018;

Perioada de mobilitate: Flux I: 23 aprilie – 25 mai 2018 (5 săptămâni)

Flux II: 28 mai – 29 iunie 2018 (5 săptămîni)

Numărul de locuri disponibile: 30 locuri

Condiții de înscriere la concursul de selecție:

 • Criterii administrative

– Completarea dosarului de înscriere și Fișei de înscriere;

– Respectarea termenului de înscriere/depunere a dosarelor de înscriere. Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS.

 • Criterii de eligibilitate:

– Elevul/a este înmatriculat la Școala Postliceală Ecologică „Sfântul Ștefan”, specializarea Asistent Medical Generalist, pe nivelul de studii cerut;

– Dosar de candidatură complet și corect întocmit.

 • Criterii de selecţie:

– Motivaţia de participare la activitatea de mobilitate (plasamentul de formare);

– Competența profesională;

– Cunoștințe de engleză, nivel minim A1;

– Performanța şcolară – Media din anul școlar încheiat anterior desfășurării stagiului de practică la disciplinele de specialitate+purtare + limba engleză;

– Disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (informare și consiliere, pregătire, etc.);

– Calități morale și de comportament.

Conținutul dosarului de candidatură

 • Fișa de înscriere (formular tip) (Anexa 1);
 • Curriculum Vitae în format Europass semnat de candidat (formular tip) (Anexa 2);
 • Scrisoare de intenție semnată de candidat în care participantul își va motiva dorința de a participa la proiect, calitățile personale și competențele care îl recomandă pentru selectarea în grupul țintă al proiectului (Anexa 3);
 • Cartea de identitate (xerox);
 • Certificat de naștere (xerox);
 • Certificat de căsătorie (xerox) – dacă este cazul;
 • Adeverința medicală de la medicul de familie, semnată și ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare;
 • Adeverinţă de la secretariatul unității școlare prin care se atestă poziţia de elev înmatriculat la domeniul de calificare/calificarea, anul de studii, media generală și la purtare din anul anterior;
 • Scrisoare de motivație; (Anexa 4);
 • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 5);
 • Recomandare diriginte și un profesor de specialitate (Anexa 6).

Nerespectarea a cel puțin uneia dintre aceste mențiuni atrage declararea ineligibilității unei candidaturi și imposibilitatea de a mai putea participa la procesul de selecție.

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu:

 • 16 – 30 noiembrie 2017 – Depunerea dosarului de candidatură
 • 4 – 5 decembrie 2017 – Evaluarea dosarelor
 • 6 decembrie 2017 – Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor
 • 12 decembrie 2017 – Afișarea repartizării pe zile și săli la probele scrise și practice
 • 13-14 decembrie 2017 – Desfășurarea probelor scrise, practice și interviul
 • 13 decembrie 2017 – Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve la avizierul elevilor, pe site-ul școlii
 • 14 decembrie 2017 – Depunerea și soluționare contestațiilor
 • 14 decembrie 2017 – Afișarea rezultatelor finale

Notă: Dosarele vor fi înregistrate la secretarul comisiei de selecție în fiecare zi, în intervalul orar 1000-1300. Acestea vor primi un număr de înregistrare în ziua depunerii.

Menţiuni suplimentare

 • Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării principiului egalităţii de şanse și principiul nondiscriminării (apartenență la o etnie, paritatea de gen, religie, dizabilităţi, categorie socială defavorizată şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii specificaţi în proiect.
 • Se vor selecta suplimentar elevi de rezervă în vederea completării grupului ţintă, în cazul în care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi renunţă, înainte de începerea stagiului de practică.
 • Ierarhizarea candidaților în vederea selecţiei participanților şi a poziţiilor de rezervă se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei stabilite.
Metode de selecție și pondere în rezultatul final
– Evaluarea dosarului de candidatură, interviu și motivație 20 puncte
– Proba de evaluare scrisă la limba engleză 20 puncte
– Proba de evaluare scrisă la modulele de specialitate 30 puncte
– Proba de evaluare practică la modulele de specialitate 30 puncte

În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcție de media generală și media la purtare.

Componența echipei de selecție va fi următoarea:

 • Președinte – responsabil proiect;
 • Membri – cadre didactice, specialitatea AMG;
 • cadru didactic, limbi moderne;
 • Secretar – cadru didactic.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați coordonatorului de proiect prof. Eugenia Șendroiu, email: eugenia.sendroiu@yahoo.com sau responsabilului cu pregătirea pedagogică prof. Mihaela Dinu, email: mihaelaadeladinu@gmail.com

Anunțul de selecție și informațiile necesare realizării dosarului de candidatură se găsesc pe pagina de facebook a școlii și la avizierul proiectului.

☎️ : 0351 41 30 31

📱 : 0770 160 838

Locatie:

Craiova, Dolj
Str. Adrian Păunescu, nr. 16

Email

secretariat@scoalasfantul.ro

Program

Luni – Vineri

10:00 – 18:00

Formular contact